1. Doba hotelowa w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata 30% zadatku w terminie 3 dni od telefonicznego bądź mailowego dokonania rezerwacji. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.

3. Wpłata zadatku przez wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

4. W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

5. Wynajmujący zobowiązany jest dokonać meldunku oraz pozostałej część opłaty za pobyt w dniu przyjazdu przed odebraniem kluczy od domku. Od należności odliczana jest wcześniej wpłacona kwota zadatku. W celu potwierdzenia tożsamości wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem.

5. Rezygnacja z pobytu lub jego części, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela obiektu, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

6. Nie realizujemy płatności kartami płatniczymi.

7. Wynajmujący domki apartamentowe GALERA mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie ośrodka oraz w miejscu wskazanym przez właściciela (na 1 domek przypada 1 miejsce parkingowe).

8. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, zamykany w godzinach ciszy nocnej.

9. Właściciel obiektu GALERA nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

10. Ilość osób zakwaterowanych w domku nie może przekraczać łącznej ilości miejsc noclegowych ustalonych przez właścicieli.

11. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 7:00

12. Osoby odwiedzające gości obiektu GALERA mogą przebywać na terenie ośrodka do godz. 22:00, po wcześniejszym zgłoszeniu właścicielowi. W przypadku złamania powyższej zasady Gość, w domku którego przebywają takie osoby, obciążony zostanie opłatą w wysokości 150,00 zł za każdą dodatkową osobę.

13. Zakłócanie przez wynajmującego lub przez osobę go odwiedzającą porządku i spokoju publicznego oraz nieprzestrzeganie ciszy nocnej uprawnia właściciela do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

14. Obiekt GALERA nie jest gotowy na przyjmowanie zwierząt. Zabrania się wprowadzania i przetrzymywania na terenie obiektu GALERA jakichkolwiek zwierząt. W przypadku złamania powyższego zakazu przez wynajmującego lub osobę go odwiedzającą, wynajmujący zostanie obciążony karą w wysokości 500 zł.

15. Cena usług świadczonych przez właściciela obiektu GALERA nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie, utratę majątku gości w czasie całego rekreacyjnego pobytu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach apartamentowych. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pomieszczeń.

16. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających uszkodzenia lub zniszczenia mienia znajdującego się na terenie obiektu GALERA.

17. W przypadku zgubienia klucza do domku, wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych.

18. Na terenie obiektu GALERA mogą przebywać tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko pod opieką prawnego opiekuna.

19. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

20. Za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań osób niepełnoletnich, jak również za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.

21. W domkach apartamentowych obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych. W przypadku złamania powyższego zakazu przez wynajmującego lub osobę go odwiedzającą, wynajmujący zostanie obciążony karą w wysokości 500 zł.

22. Właściciel obiektu GALERA nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych, takich jak czasowy brak lub spadek ciśnienia wody, brak prądu.

23. Wszelkie usterki sprzętu oraz wyposażenia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi obiektu GALERA, celem dokonania naprawy/wymiany.

24. Dla zapewnienia przyjemnego pobytu Gości osoby, które w sposób rażący naruszą zasady powyższego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów

25. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego.

Rezerwacja

Wczytuję kalendarz...
Łóżko w apartamencie
Rowery na placu
Biurko
Plac zabaw dla dzieci
Plaża Rozewie
Drzewo na placu

KONTAKT - GALERA

ul. Sosnowa 92
84-103 Mieroszyno

tel.: 665 002 353
e-mail: kontakt@galera.com.pl